INTEGRITETSPOLICY

Behandling av personuppgifter

Jag behandlar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation).

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddsförordningen, en så kallad rättslig grund. I denna personuppgiftspolicy beskrivs hur Ecova, enskild firma (”Linnea Marie Johansson”, ”jag”, ”mig”) fullföljer de förpliktelser som följer av dataskyddsförordningen.


Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna svara på frågor från dig samt kunna uppfylla mina åtaganden gentemot dig som kund.

Jag har fått uppgifter om dig som du själv har lämnat via kontaktformuläret på hemsidan eller genom att ladda ned mitt gratismaterial på hemsidan.  Dina uppgifter kommer att sparas endast under den period det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge jag är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag eller för att bevaka rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Därefter kommer dina personuppgifter att raderas.

De personuppgifter som jag behandlar om dig delas inte med någon, förutsatt att det inte uppstår en situation där jag är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer jag aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Linnea Marie Johansson, orgnr: 9209043687. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att jag begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på info@ecova.org. Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.